<th id="zrn5i"><sup id="zrn5i"></sup></th>

 • <code id="zrn5i"></code>

  <code id="zrn5i"></code>
  <th id="zrn5i"><video id="zrn5i"></video></th>
  <th id="zrn5i"><video id="zrn5i"></video></th>
  <tr id="zrn5i"></tr>

  投资者关系Investor Relation

  投资者关系财务摘要


  主要会计数据
  2018年
  2017年
  本年比上年增减
  2016年
  调整前
  调整后
  调整后
  调整前
  调整后
  营业收入(元)88,277,854,683.49
  75,454,682,170.0175,937,938,849.6716.25%63,573,756,131.8364,342,553,907.43
  归属于上市公司股东的净利润(元)15,240,053,237.0012,220,308,172.65

  12,655,521,512.23

  20.42%

  9,581,416,757.52

  9,882,284,829.40

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  14,596,822,085.40

  11,863,171,288.20

  11,863,171,288.20

  23.04%

  8,942,113,132.50

  8,942,113,132.50

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  10,478,137,566.03

  -4,708,686,125.57

  -5,062,616,196.39306.97%

  -13,373,763,370.55

  -13,022,146,569.39

  基本每股收益(元/股)

  1.89

  1.55

  1.60

  18.13%

  1.21

  1.25

  稀释每股收益(元/股)

  1.89

  1.55

  1.60

  18.13%

  1.21

  1.25

  加权平均净资产收益率(%)

  22.22%

  20.32%

  20.15%

  增加2.07个百分点

  19.02%

  18.74%


  2018年末
  2017年末
  本年末比上年末增减
  2016年末
  调整前
  调整后
  调整后
  调整前
  调整后
  总资产(元)423,221,446,927.42

  332,620,921,218.49

  339,155,539,553.08

  24.79%

  255,726,622,747.08

  262,859,219,216.97

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  75,908,704,849.00

  68,368,024,923.45

  71,106,896,262.21

  6.75%

  56,478,618,382.74

  58,984,142,407.95


  注1:2018年6月28日,本公司收购同一控制下的招商局漳州开发区有限公司78%股权,对比数据按照同一控制下企业合并的相关会计处理规定调整;

  注2:计算基本每股收益、稀释每股收益时,扣除了分类为其他权益工具的永续债利息321,180,155.24元。

  pc蛋蛋加拿大在线预测-官网|A爱彩